Pages

Monday, 1 December 2014

STRESS DALAM KALANGAN PELAJAR


Apakah punca stres pelajar?Tekanan berpunca dari faktor luaran dan dalaman.

Factor luaran seperti suasana sekeliling,tuntutan-tuntutan terhadap diri serta peraturan-peraturan dalam masyarakat.
           Faktor dalaman adalah berpunca diri seseorang,dari segi tret-tret personaliti,cara berfikir dan pandangan serta penerimaan seseorang terhadap dirinya.
Bagi pelajar-pelajar pula berpunca dari segi akademik,sosial,masalah kewangan. Contohnya, pelajar terpaksa menyesuaikan diri dengansistem pengajaran yang berbeza dan terpaksa berhadapan dengan persaingan akademik yang banyak. Sikap suka bertangguh juga merupakan salah satu punca stress.

Krisis Identiti dalam kalangan remaja
Apakah Krisis Identiti?
Isu identiti sering berbangkit apabila kita menilai arah tuju sesuatu kelompok dalam kehidupan. Generasi muda sering dikaitkan dengan identiti kerana mereka sedang dalam proses belajar dan mencari makna hidup dan kehidupan.

Apabila pengaruh budaya dan pemikiran datang dari sumber lain dan telah mempengaruhi kehidupan remaja, remaja dikaitkan dengan masalah krisis identiti. Identiti dikaitkan dengan asas-asas yang fitrah yang sedia ada bagi sesuatu bangsa itu. Ia merujuk tentang budaya gaya hidup, pemikiran dan sistem nilai.

Bagaimanakah Krisis Identiti Meyebabkan Stres?
Pada waktu begini remaja akan bertanyakan soalan seperti“ Siapakah saya?”, “Apakah hala tuju hidup saya?”, “Apa imej yang sesuai dengan diri saya?” dan pelbagai persoalan yang timbul.

krisis identiti ini sentiasa menyebabkan golongan ini tidak tahu membuat sesuatu keputusan, kerana meraka mudah terpengaruhi oleh faktor-faktor luar, seperti trend-trend baru, iklan, serta program realiti TV.

Ketidakmampuannya untuk membuat keputusan serta mengenal pasti hala tuju diri sendiri akan menyebabkan stress dalam kalangan pelajar.

Iklim sekolah 


Pengenalan kepada Iklim Sekolah
Iklim sekolah ini dapat ditakrifkan sebagai cara individu di dalam sekolah, tidak kira daripada guru besar hinggalah ke murid untuk mencapai suasana sekolah yang kondusif agar pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar tanpa sebarang gangguan.

Bagaimanakah Iklim Sekolah mempengaruhi Pelajar?
Iklim sekolah yang baik ialah satu keadaan persekitaran sekolah dan suasana sekolah yang sunyi, aman, sesuai dan kondusif untuk guru dan pelajar menjalankan pengajaran dan pembelajaran bagi mencapai matlamat kecemerlangan sekolah dalam bidang akademik dan juga sekolah yang bersih dan selamat Selain itu terjalin hubungan yang baik, mesra di antara guru besar guru-guru, murid-murid dan ibu bapa di sekolah tersebut. 

Sebaliknya, iklim sekolah yang kurang baik akan menyebabkan pelajar tidak dapat menumpukan perhatian dalam pembelajaran serta tidak dapat mencungkil ilmu dengan efektif.
Kesannya, pelajar-pelajar akan menghadapi kesusahan untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Hal ini akan menyebabkan pelajar-pelajar tersebut mengalami stres.

Unit Bimbingan dan Kauseling
Apakah Unit Bimbingan dan Kauseling?
Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah bersifat menyeluruh dan meliputi program perkembangan, pencegahan serta pemulihan.  Program perkembangan dan pencegahan lebih banyak dijalankan berbanding program pemulihan.  Antara perkhidmatan yang disediakan iaitu bidang akademik, kerjaya, psikologi dan kesihatan mental, kepimpinan dan kaunseling individu / kelompok.
Kaunseling mempunyai pelbagai erti, mengikut pendekatan yang mempraktikkannya. Antara definisi yong diutarakan terdapat banyak persamaan, misalnya, satu definisi menyatakan bahawa kauseling bertujuan membantu seseorang belajar membuat sesuatu pilihan yang telah dibuat.

Apakah Peranan Kaunselor di Sekolah?


Pelajar-pelajar yang menghadapi masalah-masalah stres memerlukan pertolongan kauselor untuk membantu mereka mencari jalan penyelesaiannya.

Kaunselor-kaunselor berperanan untuk:
i. Menolong penuntut untuk memahami dirinya dalam hubungannya dengan dunia sosial dan psikologi di tempat dia berada. Ini bermakna menolong penuntut untuk memahami

sikap, minat, bakat, kebolehan, peluang­peluang untuk penyempurnaan kendiri dan hubungan­hubungan di antara yang tersebut di atas.

ii.  Menolong penuntut untuk bertingkahlaku yang sesuai dengan bakat, minat, sikap, kebolehan dan peluang untuk penyempurnaan kendiri.

iii.  Menolong penuntut mencapai keperluan untuk mengembangkan keupayaan membuat keputusan sendiri.

iv.  Membantu semua kakitangan sekolah untuk memahami perlunya orang perseorangan dan memberi maklumat tambahan dan bantuan perundingan bertujuan untuk membantu supaya lebih memahami lagi tentang penuntut.

v.  Menentukan atau mempastikan pengaruh program sekolah ke atas pelajaran perkembangan psiko­sosial penuntut dan menyampaikan maklumat untuk kakitangan lain.

vi.  Memberitahu kakitangan yang lain tentang perubahan­perubahan yang signifikan di sekolah yang memberi kesan dengan perkembangan program yang berkaitan.

vii.  Membantu ibu bapa untuk memahami kemajuan pengembangan anaknya, keperluan­keperluannya dan peluang­peluang lain sekelilingnya; bertujuan untuk menambahkan kebolehan memberi sumbangan kepada perkembangan anak mereka sendiri.

viii. Membuat interpretasi kepada komuniti pentingnya hal bertimbang rasa untuk individu dan memberi sumbangan kepada program kaunseling sekolah.

ix.  Membantu melancarkan di dalam masyarakat peluang­peluang lain yang perlu untuk perkembangan penuntut.

x.  Mengguna atau membantu melancarkan rekabentuk sumber­sumber masyarakat bagi memenuhi segala keperluan penuntut yang ekstrem atau yang tidak lazim serta luar
tanggungjawab sekolah.

xi.  Mengadakan hubungan yang baik dengan semua pihak seperti Polis, Jabatan­jabatan kerajaan seperti JKM, LPPKN, Pejabat Agama Islam, Yayasan Pembangunan Keluarga
dan lain­-lain.

(http://6r4-pa.blogspot.com/2012/08/stres-dalam-kalangan-pelajar-by-lum-ka.html. 02 November 2014)
No comments:

Post a Comment